Servicearbeten

Ing. Gunnar Jonsson AB utför alla typer av service arbeten när det gäller din vattenanläggning. Vi kommer med egen personal i våra fullutrustade servicebilar.

Vi har metoder för att öka vattentillrinningen. Ibland kan det vara en gammal bergborrad brunn som ger för lite vatten och som genom borrhållstryckning kan bli fullt användbar. Metoden kan också användas om grundvattennivån ligger exceptionellt lågt eller om berggrunden har få vattenförande sprickzoner.

Borrhålstryckning kan med fördel tillämpas där man med risk för saltvatteninträngning inte vill borra så djupt.

Metoden är enkel och säker. Ca 90% av alla hydrauliskt tryckta brunnar har givit ökad kapacitet.

Äldre brunnar kan ibland behöva förbättras på grund av igenslamning eller igensättning. En del brunnar kan även råka ut för akuta föroreningar, bakterier mm. Dessa brunnar återställer vi genom mekanisk eller kemisk rensning med efterföljande desinfektion. Givetvis erbjuder vi också den service ni behöver, för hela er vattenanläggning samt hjälp vid haverier.

Kontakta oss