Brunnsborrning

Sedan flera hundra år tillbaka har människan hämtat sitt vatten från grävda och borrade brunnar. Moderna borriggar gör det möjligt att borra vattenbrunnar på ett tidseffektivt och tekniskt tillförlitligt sätt, men det krävs kunnande och erfarenhet för att dessa vattenanläggningar ska kunna förse dig med dricksvatten i många år framöver.

BERGBORRAD VATTENBRUNN

Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup.

Filterbrunn

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en filterbrunn anläggas. I en sådan brunn borras foderrören ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat filterrör till brunnsbotten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret. Tack vare filterröret kan vattnet rinna in i brunnen, medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

VATTENBRUNNENS KAPACITET

Givetvis önskar varje brunnsägare att ha tillgång till så stora vattenmängder som behövs i det vardagliga livet. Ibland händer det dock att brunnen inte kan leverera den önskade vattenvolymen utan att särskilda åtgärder vidtas. Geotec-borrarna har idag metoder för att öka vattentillrinningen i bergborrade brunnar – tekniken kallas för borrhålstryckning.

En bergborrad brunn som ger för lite vatten, exemplevis på grund av få vattenförande sprickzoner, kan genom borrhålstryckning och provpumpning bli fullt användbar. Samma åtgärd kan med fördel tilllämpas där man på grund av risk för saltvatteninträngning inte vill borra så djupt. Borrhålstryckning är en enkel och säker arbetsmetod. Cirka 90% av alla tryckta brunnar ökar sin kapacitet efter denna åtgärd.

VATTNETS KVALITET

Det vatten som finns i brunnen be-nämns råvatten. Vanligtvis är brunnsvattnet av sådan kvalitet att det utan vidare kan användas som dricksvatten - varje vatten har dock sin karakteristiska smak. Vatten av sämre kvalitet kan ofta åtgärdas genom installation av lämplig vattenbehandlingsutrustning.

TEXT FRÅN GEOTEC

Kontakta oss