Bergvärme

Borrning

Sedan vi började borra energibrunnar 1975 har vi försett Västkusten med mer än 10 000 borrhål som används till bergvärme.

Borrning av en energibrunn sker efter det att fastighetsägaren ansökt och fått tillstånd beviljat hos sin kommun. Ansökningshandlingen hittar man på kommunens hemsida vanligast under Miljö & Hälsa. Normalt tar det några veckor innan du får tillståndet beviljat. Under tiden man väntar på tillstånd och att borrning skall ske så ombesörjer man utsättning av el, telefon, vatten, avlopp och ev. gasledningar för att undvika att borrhålet placerats där ledningarna går.

Borrarbetet som normalt tar 1-2 dagar beroende på djup, vanligtvis mellan 100-250m utförs vanligtvis direkt utanför det rum där värmepumpen skall monteras. Innan borrning besiktar vi alltid platsen för att bedöma vilken av våra maskiner som är mest lämplig att utföra arbetet och om du som fastighetsägare behöver göra några förberedelser för att vi skall kunna ta oss in till borrplatsen.

Väl på plats behöver vi tillgång på el 1-fas 240V (10 amp) och vattenanslutning med slang framdragen till borrplatsen.

Montering

Vid nästa arbetsmoment krävs det normalt att vi har tillgång till fastigheten, det är när vi några arbetsdagar senare kommer för montering av kollektorslangen. Den sänks ner i borrhålet, kontroll av grundvattennivån görs för att säkerhetsställa det aktiva djupet. Aktivt djuperfodras ett djup som motsvarar det effektuttag som skall göras. Det innebär att kollektorn skall passera det antal meter i grundvattnet som behövs för att kunna fånga upp en viss värmemängd. Vi gräver oss fram till huset och borrar oss genom ytterväggen för att avsluta med slangarna innanför vägg. Allt avslutas med att vi monterar en skylt på väggen som anger placeringen av borrhålet som nu är under marknivån. Allt har nu utförts enligt normbrunn 07 som är det krav som ställs på oss som certifierat borrföretag anslutna till Geotec.

Fakta

Utformningen av brunnen och mer utförlig information om bergvärme finner du i broschyren nedan eller om du kontaktar oss.

Kontakta oss